GIÁO TRÌNH CẤU TẠO KIẾN TRÚC BỘ XÂY DỰNG

GIÁO TRÌNH CẤU TẠO KIẾN TRÚC

Đây là cuốn sách cơ bản nhất trong ngành xây dựng, kiến trúc. Nó hết sức căn bản mà hay. Được xuất bản bởi NXB Xây Dựng